Viren Diwan

Viren Diwan – 7

Devendra Jadhav

Devendra Jadhav – 13

Ravi Bhoraskar

Ravi Bhoraskar – 13

Vikas Khadagi

Vikas Khadagi – 30

Shaunak-Godbole

Shaunak Godbole – 32

Atul-Patil

Atul Patil – 32

Abhishek Sethi

Abhishek Sethi – 33

Priyadarshan Gupta

Priyadarshan Gupta – 44

Pritosh Bhoraskar

Pritosh Bhoraskar – 48

Kishore Mundra

Kishore Mundra – 56

Rohit Gurjar

Rohit Gurjar – 73

Moiz Ali Saifee

Moiz Ali Saifee – 83

Deepak Raghuvanshi

Deepak Raghuvanshi – 87

Sumit Parihar

Sumit Parihar – 87

Kaushal-Hooda

Kaushal Hooda – 88

Chirag Singla

Chirag Singla – 93

Santosh Verma

Santosh Verma – 95

Priyesh Neema

Priyesh Neema – 98

Dhawal Upadhyay

Dhawal Upadhyay – 100

Vikas Poddar

Vikas Poddar – 101

Ganesh V.

Ganesh V. – 110

Hitesh Khandelwal

Hitesh Khandelwal – 119

Anupam Shrivastava

Anupam Shrivastava – 125

Abhishek Dubey

Abhishek Dubey – 126

Nisheeth Shrivastava

Nisheeth Shrivastava – 142

Mohammad Moyyadi

Mohammad Moyyadi – 160

Pranjal Awasthi

Pranjal Awasthi – 161

Ashish Gautam

Ashish Gautam – 165

Suyash Gandhi

Suyash Gandhi – 171

Ajay Dwivedi

Ajay Dwivedi – 188